Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) i članka 17. postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 09. siječnja 1998. godine, Skupština Društva geodeta Krapinsko-zagorske županije  na redovitoj sjednici održanoj 16. listopada 2015., usvojila je:

S T A T U T
DRUŠTVA GEODETA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Društva geodeta Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se: naziv i sjedište udruge, zastupanje udruge, izgled pečata, područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti udruge, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članica udruge, tijela Udruge te naćinu njihovog izbora i  rada, način rada Udruge, priznanja, imovina i način stjecanja imovine, prestanak postojanja udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja, način rješavanja sporova unutar društva i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje udruge.

Članak 2.

Udruga je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike te studenata geodezije i geoinformatike.

Članak 3.

Udruga je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog Statuta.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: Društvo geodeta Krapinsko-zagorske županije

Sjedište Udruge je u Zaboku, Matije Gupca 22.

Udruga djeluje na području Krapinsko-zagorske županije, a stručnu suradnju i razmjenu znanstvenih i iskustvenih spoznaja uspostavlja i sa srodnim društvima i organizacijama iz zemlje i inozemstva.

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 5.

Udrugu  zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odstutnosti Zamjenik predsjednika udruge.

Članak 6.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

– odgovara za zakonitost rada udruge

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

– odgovara za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća i financijskog plana, te plana rada

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

– saziva sjednicu predsjedništva udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

IV. IZGLED PEČATA

Članak 7.

Udruga  ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, sa ispisanim tekstom uz rub: Društvo geodeta Krapinsko zagorske županije. U sredini pečata je simbol geodetske struke, globus sa iscrtanim meridijanima i paralelama i logotipski izvedena početna slova naziva hrvatskog geodetskog društva – HGD.  

V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 8.

Udruga djeluje kao strukovna udruga u tehničkoj kulturi.

VI. CILJEVI

Članak 9.

Ciljevi Udruge su promicanje, razvoj, unaprjeđenje i obrazovanje geodetske i geoinformatičke struke, te promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva.

VII. DJELATNOSTI

Članak 10.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi Udruge su:

– poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,

– poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti,

– poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstveno-istraživačkom radu na području geodezije i geoinformatike,

– promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova,

– poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada,

– surađivanje s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za geodeziju i geoinformatiku kao i graditeljstvo,

– surađivanje s drugim sličnim organizacijama tehničara i inženjera u Republici Hrvatskoj, kao i sličnim organizacijama u inozemstvu,

– davanje stručnog mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim planovima, tehničkoj regulativi, obrazovanju na području geodezije i geoinformatike i sl.,

– izdavanje znanstveno-stručnih radova, publikacija i časopisa,

– organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, radionica i sl. u području geodezije i geoinformatike,

– organiziranje Susreta geodeta Zagorja, te ostalih skupova i druženja kulturno-društvenog sadržaja za članove i goste udruge,

Članak 11.

Udruga radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, organizira putovanja za svoje članove, sukladno posebnom propisu.

VIII. JAVNOST DJELOVANJA

Članak 12.

Rad udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge  o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelokruga Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona  te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tjela donose.

IX. ČLANSTVO UDRUGE

9.1. Prijem u članstvo

Članak 13.

Članovi udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske, poslovno sposobne fizičke osobe  diplomirani inženjeri, inženjeri i tehničari geodezije i geoinformatike i drugih struka ukoliko rade poslove geodezije i geoinformatike, studenti geodezije i geoinformatike.

Članom se postaje potpisivanjem pristupnice čiji oblik i tekst propisuje predsjedništvo.

9.2. Popis članova

Članak 14.

Udruga vodi popis članova elektronički ili na drugi prikladan način. Popis članova  obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi. Može sadržavati adresu stanovanja, E-maill, tel. kao i  druge podatke po potrebi.

9.3. Prava, obveze i odgovornosti

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

– birati i biti birani u sva tijela Udruge,

– sudjelovati u radu pojedinih tijela Udruge te predlagati mjere za poboljšanje rada,

– usvršavati svoja stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima Udruge,

– biti informirani o aktivnostima Udruge,

– redovito plaćati članarinu,

– redovito primati časopis “Geodetski list”,

– aktivno raditi na ostvarivanju zadataka i ciljeva Udruge,

– sudjelovati u nadzoru rada Udruge,

– u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge,

– dobiti uvid u popis članova Udruge na zahtjev.

9.4. Stegovna odgovornost

Članak 16.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

– nepoštivanje zakonskih odredbi, odredbi Statuta i drugih akata u svezi djelovanja Udruge,

– nepoštivanje odluka i zaključaka pojedinih tijela Udruge,

– neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza,

– povredu etičkih normi ponašanja i pravila geodetske i geoinformatičke struke i

– nanošenje štete ugledu Udruge.

Članak 17.

Stegovna odgovornost člana Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnjeti Predsjedništvo Nadzorni odbor ili najmanje 10 članova Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Sud časti Udruge.

Članak 18.

U stegovnom postupku se utvrđuju činjenične okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala uslijed povrede.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

– opomenu ili

– isključenje iz članstva u Udruzi.

Član kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo podnijeti žalbu Predsjedništvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Predsjeništvo će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i odluka je konačna.

9.5. Prestanak članstva

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– pismenim izjavom o istupanju Udruge,

– isključenjem člana iz Udruge zbog nepridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata, zbog ugrožavanja jedinstva i cjeline Udruge, zbog ometanja osnovnih ciljeva i zadaća, te zbog grubog kršenja etičkih normi ili djelovanja kojim se nanosi šteta ugledu Udruzi

– smrću

– prestankom djelovanja Udruge.

X. TIJELA UDRUGE

10.1. Zajedničke odredbe

Članak 20.

Tijela Udruge su:

– Skupština

– Predsjedništvo

– Nadzorni odbor

– Časni sud

Predsjedništvo može imenovati stalna ili povremena tijela (komisije, povjerenstva i sl.) za pripremu određene problematike.

Odlukom Predsjedništva o njihovom osnivanju utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela, zadaci tijela, način sazivanja sjednica i odlučivanja, trajanje mandata te obveza podnošenja izvješća o radu Predsjedništvu.

10.2. Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.

Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština zasjeda po potrebi tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine u pravilu održava svake četvrte godine.

Članak 23.

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika.

Skupština Udruge se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članicama Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice.

Skupštinu otvara i vodi predsjednik do izbora Radnog predsjedništva Skupštine koje ima tri člana.

Radno predsjedništvo bira Skupština iz svog sastava na prijedlog predsjednika prije početka rada po dnevnom redu.

Članak 24.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo na zahtjev najmanje 15 članova Udruge, ili na zahtjev Nadzornog odbora.

U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni navesti razloge sazivanja izvanredne sjednice i predložiti dnevni red.

Ukoliko Predsjedništvo ne sazove Skupštinu na zahtjev 15 članova ili Nadzornog odbora, može je sazvati Nadzorni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovite sjednice.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koji su ovlašteni sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge iz prethodno biranog mandata.

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Ako kvorum nije postignut, sjednica se odgađa za 30 minuta istekom kojih Skupština pravovaljano odlučuje većinom glasova nazočnih članova Udruge.

Članak 27.

Glasanje na sjednicama je javno, osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Skupštine.

Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na početku rada Skupštine.

Članak 28.

Nadležnosti Skupštine su:

– usvajanje Statuta Udruge, njegovih izmjena i dopuna,

– donošenje odluku o statusnim pitanjima,

– donošenje odluke o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

– donošenje odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti,  prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

– razmatranje i usvajanje izvješća Predsjedništva i drugih tijela Udruge koje bira Skupština,

– usvaja godišnje financijsko izvješće

– usvaja plan rada i financijski plan za iduće razdoblje

– biranje i razrješavanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i ostalih članova Predsjedništva,

– biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora,

– biranje i razrješavanja članova Suda časti,

– biranje i razrješavanje likvidatora Udruge,

– odlučivanje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

10.3. Predsjedništvo

Članak 29.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge koje obavlja poslove u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Članove Predsjedništva čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, blagajnik i tri člana.

Članak 30.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 31.

Predsjedništvo redovito zasjeda najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik predsjednika.

Sjednica Predsjedništva se saziva najmanje sedam dana prije održavanje sjednice u pravilu elektroničkim putem ili pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Predsjedništva.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 32.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Predsjedništva na obrazloženi zahtjev pojedinog radnog tijela (komisije) ili najmanje polovice članova Predsjedništva.

Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, mogu je sazvati predlagatelji.

Članak 33.

Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva.

Sjednica Predsjedništva može se održati i elektroničkim putem ako se članovi Predsjedništva izjasne da se točkama dnevnog reda ne treba provesti rasprava, već da mogu odlučivati temeljem pripremljenog materijala i kada to opravdava hitnost donošenja odluke.

Odluke se na sjednici koja je održana elektroničkim putem verificiraju se putem verificiranja zapisnika na prvoj idućoj sjednici.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 34.

Predsjedništvo obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke i smjernice Skupštine, te zadatke koje mu je povjerila Skupština,

– utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegovih izmjena i dopuna,

– utvrđuje prijedlog drugih općih akata Udruge, te njihovih izmjena i dopuna,

– priprema prijedloge planova i programa rada,

– predlaže godišnji financijski plan, donosi periodične obračune i završni račun te prihvaća periodične i završne račune,

– donosi odluku o uporabi eventualnoga viška prihoda nad rashodima,

– odlučuje o isključenju iz članstva zbog neplaćanja članarine,

– odlučuje o mjestu i datumu održavanja Skupštine,

– na prijedlog Predsjednika utvrđuje prijedloge za priznanja članovima Udruge,

– donosi odluku o visini godišnje članarine,

– imenuje Povjerenstva za određene stručne ili društvene zadatke,

– ocjenjuje rad nositelja pojedinih dužnosti,

– predlaže imenovanje članova Nadzornog odbora, Suda časti, likvidatora,

– obavlja i druge poslove koji su mu povjereni temeljem ovog Statuta.

Članak 35.

Članovi Predsjedništva zajednički odgovaraju za rad Predsjedništva Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Predsjedništva, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti odgovaraju Predsjedništvu.

Predsjedništvo i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Predsjedništvo i svaki njegov član podnosi ostavku Skupštini.

Skupština može opozvati člana Predsjedništva i prije isteka mandata ako:

– je prekršio zakon,

– postupa suprotno odlukama Skupštine,

– ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut, i/ili

– izgubi poslovnu sposobnost.

Skupština može opozvati cijelo Predsjedništvo ukoliko postupa suprotno odlukama Skupštine, ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedilo ovaj Statut.

Prijedlog za opoziv Predsjedništva može podnijeti Nadzorni odbor.

Opoziv se provodi na isti način kao i izbor Predsjedništva.

Mandat novoizabranog člana Predsjedništva, odnosno novoizabranog Predsjedništva traje do isteka tekućeg mandata Predsjedništva.

10.4. Predsjednik, Zamjenik predsjednika i tajnik

Članak 36.

Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Predsjedništva.

Članak 37.

Predsjednik i Zamjenik predsjednika, kao osobe ovlaštene za zastupanje:

– odgovaraju za zakonitost rada Udruge,

– vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

– odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– sklapaju ugovore, poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

– imenuje predstavnike Udruge iz redova članova u Sabor Hrvatskog Geodetskog Društva, te

– obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 38.

Tajnik, u dogovoru s predsjednikom, obavlja sljedeće poslove:

– priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Skupština i njezina tijela,

– priprema prijedloge financijskog plana i prati njegovo izvršenje,

– provodi odluke Predsjedništva,

– organizira izradu prijedloga pravilnika i poslovnih dokumenata,

– priprema odluke i organizira osnivanje komisija,

– vodi popis članstva,

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik.

Tajnika u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Predsjedništva kojeg je odredilo Predsjedništvo.

10.5. Nadzorni odbor

Članak 39.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje i upravljanje imovinom Udruge.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članova na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.

Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 40.

Nadzorni odbor se redovito sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, najmanje sedam dana prije održavanje sjednice.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Odluke Nadzorni odbor donosi u punom sastavu, većinom glasova.

Članak 41.

Nadzorni odbor ima prava i dužnosti nadzirati primjenu propisa, odredaba Statuta Udruge, kontrolirati rad Skupštine i njezinih tijela te obavljati pregled dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i drugo.

O svojim nalazima i mišljenjima izvješćuje Predsjedništvo, Skupštinu Udruge i tijelo koje je bilo predmet nadzora.

Ako utvrdi bilo kakve nepravilnosti Nadzorni odbor dužan je zahtijevati da se otklone u određenom roku.

Upozorena su tijela dužna posebno izvijestiti Nadzorni odbor o otklanjanju uočenih nepravilnosti.

Članak 42.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge kojemu podnosi izvješće o radu.

Član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.

Član Nadzornog odbora ostavku podnosi Predsjedništvu.

Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata ako:

– je prekršio Zakon,

– postupa suprotno odlukama Sabora,

– ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut i

– izgubi poslovnu sposobnost.

Prijedlog za opoziv člana Nadzornog odbora može podnijeti Predsjedništvo

Opoziv se provodi na isti način kao i izbor člana Nadzornog odbora.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata Nadzornog odbora.

10.6. Sud časti

Članak 43.

Sud časti je tijelo koje provodi stegovni postupak, izriče stegovne mjere, utvrđuje postojanje i rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge.

Sud časti ima tri člana koje bira Skupština Udruge iz redova istaknutih članova Udruge na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Suda časti iz svojih redova biraju svog predsjednika.

Članak 44.

Sud časti zasjeda po potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Suda časti, najmanje sedam dana prije održavanje sjednice.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Sud časti odlučuje u punom sastavu većinom glasova.

Članak 45.

Sud časti za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Član Suda časti može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.

Član Suda časti ostavku podnosi Predsjedništvu.

Skupština Udruge može opozvati člana Suda časti i prije isteka mandata ako:

  • je prekršio Zakon,
  • postupa suprotno odlukama Skupštine,
  • ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut, i/li
  • izgubi poslovnu sposobnost.

Prijedlog za opoziv člana Suda časti može podnijeti Predsjedništvo.

Opoziv se provodi po istom postupku i na isti način kao i izbor člana Suda časti.

Mandat novoizabranog člana Suda časti traje do isteka tekućeg mandata Suda časti.

XI. NAČIN RADA UDRUGE

Članak 46.

Udruga djeluje samostalno, a radi učinkovitijega ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka surađuje s Hrvatskim Geodetskim Društvom, gospodarskim subjektima, znanstvenim institucijama, komorama te drugim udrugama, organizacijama i tijelima koja se bave problematikom iz područja geodezije i geoinformatike.

Članak 47.

HGD svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit i ostvaruje upotrebljava se isključivo za unapređivanje ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika donosi odluku o upotrebi ostvarene dobiti.

XII. PRIZNANJA

Članak 48.

Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka pojedinim se članovima i pravnim osobama dodjeljuju priznanja i nagrade Udruge.

Postupak i uvjeti dodjele priznanja propisuju se Pravilnikom, kojeg donosi Predsjedništvo na prijedlog imenovanog Povjerenstva od 3 člana.

XIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 49.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

Članak 50.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

XIV. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 51.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine o prestanku Udruge i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 52.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština na mandat od četiri godine.
Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 53.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi koja ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti .

XV. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 54.

Sukob interesa unutar Udruge postoji ukoliko je interes člana Udruge u suprotnosti sa interesima Udruge, ili kada privatni interes utječe ili može utjecati na rad člana.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, predsjedništvo Udruge može tražiti mišljenje Suda časti.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge, nadležan je Sud časti.

Sud časti u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Suda časti je konačna.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Statut, njegove izmjene i dopune predlaže Predsjedništvo te ih upućuje članovima na raspravu.

Rasprava traje 15 dana, a mišljenja i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu koje nakon razmatranja svih prijedloga i primjedbi utvrđuje konačan prijedlog Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

U slučaju potrebe donošenja izmjena i dopuna Statuta zbog usklađivanja sa zakonskim propisima, Predsjedništvo može skratiti rok za raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna ili donijeti odluku da prethodna rasprava neće biti provedena.

Skupština usvaja Statut, njegove izmjene i dopune.

Članak 56.

Prijedlog o pokretanju postupka za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata može Predsjedništvu pisanim putem podnijeti svaki član Udruge.

Članak 57.

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.

Tumačenje odredbi drugih općih akata daje Predsjedništvo.

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od 09. siječnja 1998.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge:


Viktor Štih dipl. ing. geod.